Gratis forsikringstjek – 9/10 kan spare penge på deres privatforsikring

Forsikringstjek

Privatforsikring er som oftest et emne vi ikke beskæftiger os særlig meget med, da det jo af naturlige årsager ikke er noget vi håber vi får brug for. Og heri ligger der noget selvmodsigende, når vi betaler for noget vi hverken håber eller regner med at få brug for. Og da det netop er penge vi bruger på noget vi håber vi ikke får brug for, er der al mulig grund til at få et forsikringstjek, så du kan finde ud af hvor mange penge du kan spare, og om du er forsikret som du ønsker at være.forsikringstjek privatforsikring

Men eftersom visse forsikringer er lovpligtige, og undladelse af tegning af visse forsikringer potentielt kan have katastrofale konsekvenser, er det vigtigt at kende sin forsikringsoversigt både før og efter uheldet er ude. Og det er fornuftigt at undersøge om du kan få et bedre forsikringstilbud end dit nuværende.

Privatforsikring

Forsikring, både privatforsikring og erhvervsforsikring, er grundlæggende en aftale mellem en forsikringstager og et forsikringsselskab, hvor forsikringstager forpligter sig til at betale en præmie, mod at forsikringsselskabet forpligter sig til at betale en økonomisk erstatning ved skade hvis betingelserne i forsikringsaftalen er opfyldt.

Som udgangspunkt er der ikke nogen risiko der ikke kan tegnes en forsikring imod, men selvfølgelig er dette afhængig af det enkelte forsikringsselskab og dets politik. I dagens Danmark er mange forsikringsselskaber ejet af en af de store banker, som både driver bank, realkreditinstitut og pensionsselskab.

Af lovpligtige forsikringer findes der ansvarsforsikring og hundeforsikring, dog kun hundeforsikring hvis man ejer en hund naturligvis. Under ansvarsforsikring hører alle ansvarsforsikring du skal have hvis du har et motoriseret køretøj; bil, motorcykel, båd osv.

Forsikringspolice

Dette er selve den skriftlige aftale mellem forsikringstager og forsikringsselskabet med beskrivelse af hvad der er dækket af aftalen, og hvilke forhold der skal være opfyldt for at forsikringstager kan få udbetalt erstatning, og på hvilke vilkår.

Forsikringspræmie

Præmien er prisen som forsikringstager skal betale til forsikringsselskabet for at være dækket af den aftalte police. Prisen er baseret på det forsikredes værdi og risikoen for skade. Hvis der er tale om en livsforsikring vil den forsikredes alder, arbejde, helbredstilstand, livsførelse med videre være parametre der bestemmer prisen.

Selvrisiko

Er den del af forsikringserstatning som forsikringstager selv skal betale. Hvis man får tilkendt erstatning for en skade der koster 5.000 kroner at udbedre, og man har en selvrisiko på 1.000 kroner, vil man kun modtage 4.000 kroner fra sit forsikringsselskab. Jo lavere selvrisiko man har, jo højere forsikringspræmie vil man skulle betale.

Nedenfor en grafisk fremstilling af selvrisiko. Ved en antaget selvrisiko på 3.000 kroner viser den røde streg skadens omfang, mens den blå streg viser dækningen fra forsikringsselskabets side.

Selvrisiko

Ansvarsforsikring

I modsætning til andre forsikringer hvor erstatningen bliver udbetalt som følge af skade på forsikringstagers liv, førlighed eller ejendom, er ansvarsforsikringer udbetalinger af erstatning ved skade forvoldt af forsikringstager. Så nævnt tidligere er en ansvarsforsikring lovpligtig at have hvis du har motoriseret køretøj, hund eller hest, netop fordi det er en forsikring mod skade du tilføjer andre.

Genforsikring

Hvis der er voldsomme udefrakommende hændelser hvor et forsikringsselskabet ikke selv kan klare alle erstatningerne, har forsikringsselskaber i visse tilfælde tegnet en genforsikring hos andre selskaber, så de derved kan være flere selskaber om at dække skaderne.

forc majeure

Force majeure

Force majeure er et kontraktpunkt i alle forsikringspolicer som fritager forsikringsselskabet for at betale erstatning ved ekstraordinære situationer. Som eksempler kan nævnes krig, naturkatastrofer og andre voldsomme hændelser som de berørte parter ingen indflydelse har på. Dette er som oftest et af punkterne med småt i forsikringsaftalen du bør være opmærksom på.

Almindelige privatforsikringer

Er du tvivl om hvilke forsikringer du bør have, er her en kort beskrivelser af de mest almindelige forsikringer;

  • AnsvarsforsikringEr som allerede beskrevet lovpligtig ved motoriserede køretøjer og hunde og heste, så her er ikke så meget at overveje. Dækker hvis du forvolder skader mod andre eller deres værdier.
  • Indboforsikring. Forsikring af dine materielle værdier hvis de bliver beskadiget ved brand, hærværk, vandskade eller stjålet.
  • Bilforsikring. Ansvarsforsikring på en bil er lovpligtig, men derudover kan du yderligere forsikre dig med kasko, vejhjælp med videre.
  • Dødsforsikring. Bliver udbetalt til dine efterladte når du dør.
  • Rejseforsikring. Forsikring der dækker hvis du kommer til at skade eller blive syg, mens du er ude at rejse.
  • UlykkesforsikringDækker hvis du kommer ud for en ulykke.
  • SundhedsforsikringDækker udgifter til undersøgelser, behandling og medicin som oftest på privathospitaler.
  • Pension. Pension er også en art forsikring.

Selvforsikring

Som ordet kraftigt antyder er der her tale om at man har forsikret sig selv, hvilket anvendes af staten og store virksomheder. Herved tegnes der ikke forsikring, men til gengæld vurderer man sig stor nok til at kunne håndtere de potentielle økonomiske konsekvenser der kan være ved ikke at have en forsikring.

Gode råd:

Tag en snak med dit forsikringsselskab, og se om du er dækket ind som du ønsker. Du kan både have for lidt eller for meget forsikring, så det er en god ide at foretage dig et forsikringstjek.

Tjek om du kan få et billigere forsikringstilbud, det kan 9 ud af 10 danskere.

Meld dig ind i en a-kasse så du er sikret hvis du mod forventning skulle miste dit job.