Skat årsopgørelse 2017 – Ultimativ guide til årsopgørelsen (opdateret)

For mange kan det være svært til fulde at forstå deres skat årsopgørelse 2017, selvom vi selv er ansvarlige for den og vores selvangivelse. Gælder det også for dig kan du med fordel læse videre her, hvor vi gennemgår de forskellige elementer i vores skat årsopgørelse 2017, alt fra topskat over fradrag til penge tilbage i skat.

Formålet her er kun at forholde sig til de skatter som er indregnet i din skat årsopgørelse 2017, hvilket betyder at moms og afgifter af forbrugsvarer (også kaldet indirekte skatter) ikke er inkluderet her. For at forstå din skat årsopgørelse 2017 og dermed kunne lave din skatteberegning og selvangivelse skal visse forudsætninger være opfyldt. Du skal vide hvad der bliver beskattet og hvordan det bliver beskattet. Og du skal vide hvilke fradrag du er berettiget til. En skat årsopgørelse kan være en ganske vanskelig disciplin at forstå i detaljer. Især hvis du aldrig har brugt tid på at sætte sig ind i tingene. I Danmark er du selv ansvarlig for at din skatteopgørelse er korrekt. Derfor er det nok værd at bruge lidt tid på at sætte sig i den.

Hjemmesiden for de danske skattemyndigheder kan findes her.skat årsopgørelse 2017 selvangivelse

Årsopgørelse 2017

I Danmark vil skatteopgørelsen for almindelige mennesker blive automatisk udregnet af SKAT. Oplysninger fra arbejdsgiver og pengeinstitutter er fortrykt, hvorefter du bliver opkrævet en restskat eller får udbetalt overskydende skat. Hvis du er uenig eller har tilføjelser, har du pligt til selv at gå ind på SKATs hjemmeside og rette i opgørelsen.

Selvangivelse er som navnet antyder en forpligtelse, til selv at angive dine skattepligtige indtægter og fradrag. Sammen med de oplysninger SKAT automatisk modtager fra din arbejdsgiver, banker osv danner de henholdsvis en forskudsopgørelsen og en årsopgørelse.

Forskudsopgørelsen bliver lavet året inden, og baseret på selvangivelsen udregnes så forventede skattepligtig indkomst og skatteprocent. Sker som regel i november året forinden, og det er på basis af din forskudsopgørelse at du betaler indkomstskat i løbet af året.

Den endelige skat årsopgørelse 2017 bliver foretaget omkring 2018 omkring maj måned. Eventuel restskat eller overskydende skat bliver beregnet og skal herefter afregnes.

Udvidet selvangivelse

Du har udvidet selvangivelse hvis enten du;

  • Driver selvstændig virksomhed
  • Har udenlandsk indkomst eller ejendom
  • Har udlejet en bolig som du ikke selv bor i
  • Er kunstner og omfattet af indkomst udligningsordningen
  • Har forskudt regnskabsår
  • Ejer anparter som ikke er omfattet af anpartsreglerne

men her vil kun almindelig selvangivelse blive forklaret.

Ønsker du mere præcist at forstå hvordan den skattemæssige opgørelse forholder sig, vil dette blive beskrevet udførligt i det nedenstående. Det er ikke alle detaljer der er inkluderet, men for lang hovedparten af danske skatteydere vil al det væsentlige være med.

Før vi dykker nærmere ned i opgørelsen er det nødvendigt med en beskrivelse af forskellige centrale begreber.

Begreber

AM-bidrag (Arbejdsmarkedsbidrag) 8% brutto beskatning af arbejdsindkomst
Bundskat 2017 10,08% beskatning af den personlige indkomst der overstiger personfradraget på 45.000 kr i 2017. Der betales også bundskat af positiv kapitalindkomst
Topskat 2017 15% beskatning af personlig indkomst overstigende 479.600. Der betales også topskat af positiv kapitalindkomst
Sundhedsbidrag 2% beskatning af skattepligtig indkomst i 2017. Falder 1 procentpoint om året for at forsvinde helt i 2019. Bundskatten stiger så tilsvarende, hvilket betyder at fradraget for dine renteudgifter bliver mindre
Kommuneskat Procentuel beskatning af skattepligtig indkomst. Afhænger af bopælskommunen
Fradrag Beløb der kan fratrækkes indkomsten og dermed er skattefrie
Skrå skatteloft Loft over hvor høj den marginale beskatningsprocent til stat og kommune kan blive, 51,95% for 2017. Kirkeskat og AM-bidrag medregnes ikke.
Personlig indkomst Lønindkomst med fradrag for visse egne pensionsindbetalinger, personalegoder, pensionsudbetalinger, overførselsindkomst ect og fratrukket AM-bidrag
Kapitalindkomst Renteindtægter fratrukket renteudgifter
Ligningsmæssige fradrag Beskæftigelses-, fagforenings-befordringsfradrag etc der kan fratrækkes kommuneskat og sundhedsbidrag
Skattepligtig indkomst Personlig indkomst plus kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag

Personlig indkomst

Personlig indkomst er lønindkomst med fradrag for egne rate pensionsindbetalinger og ATP, tillagt personalegoder som fri bil og telefon, indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed, udbetalinger fra pensionsordninger, overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp, efterløn og SU. Lønindkomst bliver til at starte med beskattet med 8% som arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) for folk på arbejdsmarkedet. Dernæst skal lægges personalegoder som sundhedsforsikring og deslignende. Den pension din arbejdsgiver og du selv indbetaler til ratepensionsordning er først skattepligtig ved udbetaling. Der er dog loft over hvor meget du kan betale til ratepension med fradragsret, og for 2017 er loftet 53.500 kroner. Du kan læse mere om pension her. Alderspension er ikke fradragsberettiget.

Bruttotrækordninger kan være ganske fordelagtige, og foregår ved at arbejdsgiver og medarbejder aftaler en lavere bruttoløn, mod at arbejdsgiveren til gengæld kan betale for visse ydelser som medarbejderen også kan have glæde af i privatlivet. Hermed sparer du din skatteprocent, som for den sidst tjente penge kan være helt op til 56% for AM-bidrag og indkomstskat.

DU KAN SAMMENLIGNE BREDBÅND HER

Lønindkomst

Lønindkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og tillagt de nævnte personalegoder er personlig indkomst på årsopgørelsen. Nedenfor er vist en tabel med en fiktiv årlig lønindkomst på 300.000 kroner og et eget rate pensionsbidrag på 5%, og en tabel med en fiktiv årlig indkomst på 600.000 kroner (er medtaget for at kunne inkludere en beregning af topskat) og et eget rate pensionsbidrag på 5%:

Personlig indkomst: Beløb:
Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon)  + 300.000
Eget pensionsbidrag (5% af 300,000)  –    15.000
AM Bidrag (8% af 285,000)  –    22.800
Personalegoder (sundhedsforsikring  +      2.000
Personlig indkomst  + 264.200
Personlig indkomst: Beløb:
Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon)  + 600.000
Eget pensionsbidrag (5% af 600,000)  –    30.000
AM Bidrag (8% af 570,000)  –    45.600
Personalegoder (sundhedsforsikring)  +      2.000
Personlig indkomst  + 526.400 

Hvis dine indtægter ikke består af lønindkomst men af overførselsindkomster eller pension vil der ikke blive trukket 8% i AM-bidrag. Sundhedsforsikring er medtaget som et eksempel på et personalegode.

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst består som udgangspunkt af renteindtægter med fradrag for renteudgifter. Renteindtægter opstår ved indestående i banker og ejerskab af obligationer og forskellige finansielle instrumenter, såsom ETF´er. Læs mere om investering her. Renteudgifter kommer fra lån til banker, realkreditinstitutter og finansieringsinstitutter generelt.  Ved selvangivelsen skal du indtaste de forskellige poster særskilt, og de kategoriseres som henholdsvis kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomst. De vil sædvanligvis være fortrykt i din skat årsopgørelse 2017, hvorfor du som oftest ikke behøver at tilføje dem til din selvangivelse.

Nedenfor er vist en tabel med fiktive årlige renteindtægter på 5.000 kroner og årlige renteudgifter på 20.000 kroner

Kapitalindkomst: Beløb:
Renteindtægter  +      5.000
Renteudgifter  –    20.000
Kapitalindkomst  –    15.000 

Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag er de fradrag der kan fratrækkes sundhedsbidraget og kommuneskatten. Det vil sige at det er fradrag der ikke kan fratrækkes hverken din bund- eller topskat. Ligningsmæssige fradrag er for eksempel bidrag til a-kasse, fagforening (dog maks fradrag for 6.000 kroner i 2017) og bidrag til efterløn.

Beskæftigelsesfradrag for folk i arbejde bliver beregnet som 8,75% af den AM-bidragspligtige indkomst, dog maks 30.000 kroner i fradrag for 2017. Udgifter der falder under håndværkerfradrag er også ligningsmæssig fradrag. Beløbsgrænsen er for 2017 12.000 kroner pr person for arbejdsløn til energi og klimaforbedringer, og 6.000 kroner pr person til arbejdsløn for serviceydelser som børnepasning, havearbejde eller rengøring.

Du finder en oversigt over a-kasser med priser og fordele lige her.

En mere uddybende beskrivelse af håndværkerfradraget finder du her.

Befordringsfradrag

Har du mere end 12 km til arbejde, og transporten ikke bliver betalt af din arbejdsgiver, har du ret til befordringsfradrag. 25-120 km i transport pr dag giver 1,93 kroner pr km fra 25 km i fradrag pr dag, over 120 km giver 0,97 pr km. Dog falder satsen ikke ved 120 km i udkantskommuner, og du kan også få fradrag ved transport over Storebælt og Øresund.

Det vil sige at hvis du har 20 km til arbejde får du 30,88 kroner i fradrag pr arbejdsdag (40-24 x 1,93 kroner). Har du 65 km til arbejde og overstiger dermed de 120 km i transport pr dag får du 194,98 kroner i fradrag pr arbejdsdag (120-24 x 1,93 kroner + 130-120 x 0,97 kroner).

Du kan kun få befordringsfradrag for lønnet arbejde, så du kan ikke få fradrag ved transport til og fra dit studie, og du skal bruge det faktiske antal dage du er taget til og fra din arbejdsplads.

Befordringsfradrag og håndværkerfradrag skal du selv tilføje til din selvangivelse for at de bliver inkluderet i din skat årsopgørelse 2017, hvorimod dit beskæftigelsesfradrag automatisk bliver udregnet på basis af din årsindkomst.

Eksempler

Nedenfor er vist tabeller for de to fiktive årsindkomster med fiktive årlige bidrag til a-kasse på 5.000 kroner og årlige udgifter der falder ind under håndværkerfradraget for 2.000 kroner. Husk at det er to separate pulje på 12.000 kroner til håndværkerløn og 6.000 til serviceydelser. For indkomsten på 300.000 kroner bliver beskæftigelsesfradraget 8,75% af den AM-bidragspligtige indkomst, mens det for indkomsten på 600.000 kroner rammer maksloftet på 30.000 kroner.

Ligningsmæssige fradrag: Beløb:
Bidrag til A-kasse  –      5.000
Beskæftigelsesfradrag  –    24.938
Udgifter med håndværkerfradrag  –      2.000
Ligningsmæssige fradrag  –    31.938
Ligningsmæssige fradrag: Beløb:
Bidrag til A-kasse  –      5.000
Beskæftigelsesfradrag  –    30.000
Udgifter med håndværkerfradrag  –      2.000
Ligningsmæssige fradrag  –    37.000 

Skattepligtig indkomst

Den skattepligtige indkomst er personlig indkomst og kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag. Nedenfor er vist tabeller for indkomster på 300.000 kroner og for 600.000 kroner.

Skattepligtig indkomst: Beløb:
Personlig indkomst  + 264.200
Kapitalindkomst  –    15.000
Ligningsmæssige fradrag  –    31.938
Skattepligtig indkomst  + 217.263
Skattepligtig indkomst: Beløb:
Personlig indkomst  + 526.400
Kapitalindkomst  –    15.000
Ligningsmæssige fradrag  –    37.000
Skattepligtig indkomst  + 474.400

Aktieindkomst

Skat af aktieudbytte vil som hovedregel bliver tilbageholdt ved udbetalingstidspunktet, og bliver beskattet med 27 % af de første 51.700 kroner og 42% af beløbet der overstiger. Gevinst og tab ved aktier bliver først skattepligtige/fradragsberettigede ved salgstidspunktet, og bliver beskattet sammen med eventuelle aktieudbytter. Afhængig af hvor dine aktier er depotregistreret, vil de bliver indrapporteret af firmaet bag depotet, ellers er du er selv nødt til at tilføje dem i din selvangivelse for at de kan komme med i din skat årsopgørelse 2017.

Aktieindkomst

Beregning af skat årsopgørelse 2017:

Eksempel ved samme årlige indkomst på 300.000 kroner som før.

Skatteberegning: Beløb:
AM-bidrag  +    22.800
Bundskat (10,08% af 264.200)  +    26.631
Sundhedsbidrag (2% af 217.263)  +       4.345
Kommuneskat (24,8% af 217.263)  +    53.881
Skat af aktieindkomst (27% af 10.000)  +       2.700
Personfradrag bundskat (10,08% af 45.000)  –       4.536
Personfradrag sundhedsbidrag (2% af 45.000)  –          900
Personfradrag kommuneskat (24,8% af 45.000)  –       11.160
Ejendomsværdiskat  +    15.000
Beregnet skat  +    85.962

Så af en årlig indkomst på 300.000 kroner ender man altså med at betale 85.962 kroner i indkomstskat af. Og her er inkluderet 2.700 kroner i aktiebeskatning og 15.000 kroner i ejendomsværdiskat.

Eksempel ved samme årlige indkomst på 600.000 kroner som før.

Skatteberegning inklusiv topskat:

Skatteberegning: Beløb:
AM-bidrag  +    45.600
Bundskat (10,08% af 526.400)  +    53.061
Topskat (15% af 526.400 – 479.600)  +      7.020
Sundhedsbidrag (2% af 474.400)  +      9.488
Kommuneskat (24,8% af 474.400)  +   117.651
Skat af aktieindkomst (27% af 10.000)  +       2.700
Personfradrag bundskat (10,08% af 45.000)  –       4.536
Personfradrag sundhedsbidrag (2% af 45.000)  –          900
Personfradrag kommuneskat (24,8% af 45.000)  –      11.160
Ejendomsværdiskat  +    15.000
Beregnet skat  +  188.324

Så af en årlig indkomst på 600.000 kroner ender man altså med at betale 188.324 kroner i indkomstskat af. Og her er inkluderet 2.700 kroner i aktiebeskatning og 15.000 kroner i ejendomsværdiskat.

Ved skat årsopgørelse 2017, som er beregnet på indberetninger til skat og din selvangivelse, beregnes forskellen mellem forskudsskatten som er blevet betalt igennem året, og den beregnede skat som er den korrekte skat der skal betales for året. AM-bidrag vil allerede være blevet beregnet korrekt da procentsatsen er fast og der ikke er nogen fradrag der gør sig gældende.

Kommuneskatten er anslået til 24,8% da det er tæt på gennemsnittet i Danmark og der er antaget aktieindtægter for 10.000 kroner (aktieindtægter der overstiger 51.700 kroner i 2017 bliver beskattet med 42%), og der er antaget en ejendomsværdibeskatning på 15.000 kroner. Læs mere om beskatning af fast ejendom her.

Den marginale beskatningsprocent (skatteprocent af den sidst tjente krone) til stat og kommune bliver her 51,88%. Hermed er de altså lige præcis inden for det skrå skatteloft på 51,95%. Havde procenten oversteget 51,95% var topskatteprocenten blevet nedsat.

Gode råd til din selvangivelse:

Indtægter er som udgangspunkt skattepligtige, medmindre de er specifikt undtagen beskatning. For eksempel er gevinst ved salg af ejendom du selv har beboet undtaget beskatning.

Udgifter er der som udgangspunkt ikke fradrag for, medmindre disse specifikt er fradragsberettigede i skattelovgivningen.

Undersøg om du har alle dine mulige fradrag med i din selvangivelse.

Kig din forskudsopgørelse og skat årsopgørelse 2017 igennem så snart de er tilgængelige på SKATs hjemmeside. Ret din selvangivelse til hvis det er påkrævet.

Undersøg om du kan købe personalegoder via en bruttotrækordning.