Aktiver og passiver i 2024 – Komplet guide til din balance

Aktiver og passiver er de to forskellige dele af en virksomheds regnskabsbalance. Aktiver er hvad virksomheden ejer, og passiver er hvad virksomheden skylder væk. Aktiver og passiver skal altid give det samme for at der er balance i regnskabet.

Aktiver og passiver i din balance

Aktiver

Grundlæggende kan aktiver opdeles i to kategorier;

  1. anlægsaktiver
  2. omsætningsaktiver

Anlægsaktiver er de ting over en vis værdi virksomheden har købt for at kunne drive forretning. Herunder er for eksempel bygninger, maskiner, goodwill, biler osv. Anlægsaktiver kan yderligere deles op i materielle, immaterielle og finansielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver er for eksempel bygninger, maskiner og biler. Immaterielle aktiver er goodwill og patenter. Og finansielle aktiver er for eksempel ejerandele i andre virksomheder.

Omsætningsaktiver er aktiver som virksomheden forventer at aktivere inden for et år. Det er for eksempel varelagre, tilgodehavende fra debitorer og likvide beholdninger.

Afskrivning af aktiver

For at balancen i regnskabet skal stemme overens med de reelle værdier i virksomheden, skal aktiverne løbende afskrives som følge af værdiforringelser. Ved indkøb af et aktiv skal det tilføjes balance til indkøbspris, og bliver derefter afskrevet.

Der er forskellige regler for afskrivning afhængig af hvilket aktiv der er tale om.

Det er kun aktiver som har en vis værdi der skal afskrives. Hvis virksomheden indkøber ting der har en værdi under cirka 13.000 kroner skal de udgiftføres i resultatopgørelse og ikke tilføres balancen og afskrives.

Passiver

Passiver repræsenterer hvordan virksomheden har valgt at finansiere sine aktiver, og kan deles op i tre kategorier;

  1. egenkapital
  2. hensatte forpligtelser
  3. gældsforpligtelser

Egenkapital viser hvad virksomheden “skylder” ejerne. Det er værdien af virksomheden fratrukket gæld. Når aktiver og de andre passiver er opgjort vil forskellen altid være egenkapitalen, der altså beregnes som en residual.

Hensatte forpligtelser er de forpligtelser som der er mere end 50% sandsynlighed for at virksomheden ender med at skulle betale. Der er med andre usikkerhed omkring hvorvidt virksomhed skal betale, men sandsynlighed er større for at den skal, end at den ikke skal.

Gældsforpligtelser er gæld optaget til at finansiere virksomhedens aktiver eller løbende drift. Kan deles op i langfristede og kortfristede gældsforpligtelser. De langfristede består for eksempel af gæld optaget til at indkøbe en maskine, mens kortfristede gæld kan være gæld til en leverandør som ikke er betalt endnu.

Aktiver og passiver i din balance