Pension i 2024 – Komplet guide til pensionsopsparing

Hvad er pension?

Pension er basalt set opsparing til alderdommen. Her kommer vi til at fokusere på de forskellige pensionsformer der er til rådighed. Og hvilke der er mest fordelagtige at vælge i givne situationer.

Lad os antage at dit og din arbejdsgivers samlede bidrag til pensionen er 3.000 kroner per måned i 40 år. Der skabes et årligt afkast på 8%, et forvaltningsgebyr på 1 % af den samlede formue og en beskatning af afkastet på 15,3 %.

Så vil din samlede pensionsopsparing være på over 5 millioner kroner før skat når du når pensionsalderen. Skatten der skal betales af udbetalingerne af dette opsparede beløb afhænger af hvilken pensionsopsparing der er valgt.

Selvom pensionen kan ligge langt ude i fremtiden kan det absolut betale sig at bruge lidt tid på din pension. For der kan som beskrevet være rigtig mange penge involveret.

Pensionsoversigt

Nedenfor er en oversigt over ting du skal være opmærksom på ved de forskellige pensionsformer:

Ratepension: Livrente: Alderspension:
Løn: Helst mindst 423.474 (2024) for at få højest muligt beskæftigelsesfradrag Minimum 423.474 (2024) for at få højest muligt beskæftigelsesfradrag Til og med topskattegrænsen
Familie Rater fortsætter til dine begunstigede hvis du dør inden alle rater er udbetalt Forsikring kan tilkøbes for at sikre efterladte
Folkepension: Modregning Modregning Ingen modregning
Konklusion: God løsning for dig som ønsker at betale mere ind til pension end du må på din alderspension Godt supplement hvis du ønsker at indbetale mere end hvad der kan fratrækkes på en ratepension (63.100 i 2024) God løsning hvis du ikke betaler topskat

Anbefaling om pension

Alderspension er det bedste valg indtil du tjener over 423.474 om året efter AM-bidrag. Men er der mere end syv år til du når folkepensionsalderen må du kun indbetale 9.100 kroner om året på en alderspension. Så hvis du gerne vil indbetale mere per år er anbefalingen herfra at supplere med en ratepension før en livrente.

Tjener du mellem 423.474 og topskattegrænsen på 640.109 (efter AM-bidrag) kan alle tre pensionsformer være gode. Så her bør du vælge efter familieforhold, pension og formueforhold i øvrigt.

Bemærk at rate og livrente kan overtages af dine begunstigede, og at alderspensionen ikke modregnes i folkepensionen. Betaler du topskat bør du vælge ratepension til at starte med og supplere med en livrente eller en alderspension hvis du ønsker at indbetale mere end 63.100 kroner årligt i 2024.

Hvis du har dyr gæld bør du betale denne af inden du begynder på en pensionsopsparing. Og det vil også give mening at købe fast ejendom inden du begynder at starte en alderspension, med ikke nødvendigvis før en rate eller livrentepension.

Bedste pensionsopsparing

Så længe der er mange år til du skal pensioneres, er det bedst at have en høj procent af aktier i din portefølje. Efterhånden som pensionsalderen kommer tættere på, skal du mindske andelen af aktier, og øge andelen af mindre risikofyldte værdipapirer. Det kan for eksempel være obligationer.

For at optimere din pension bør du undersøger markedet for hvilke pensionsselskaber der har de laveste administrationsomkostninger, og hvem der historisk har leveret de højeste afkast. Det er også en rigtig god ide at booke et møde med din nuværende eller fremtidige pensionsudbyder.

Pensionskasserne tilbyder deres medlemmer forskellige former for investeringer. Du har både mulighed for at de suverænt sammensætter din portefølje, eller at du selv er involveret i sammensætningen.

Det danske pensionssystem

I Danmark er pensionssystemet bygget op omkring tre søjler;

 1. folkepension som alle er berettigede til,
 2. supplerende arbejdsmarkedspensioner baseret på individuel opsparing efter bestemmelser i kollektive overenskomster, hvor både arbejdsgiver og arbejdstager indbetaler et beløb før skat på arbejdstagerens pensionsopsparing såsom ratepensioner og livrente
 3. supplerende individuelle pensionsopsparinger hvor man selv vælger at spare op af allerede beskattede frie midler såsom alderspension og kapitalpension

Fakta om pension – Regler for pensionsopsparing

Kapitalpension

 • Bliver sædvanligvis udbetalt på en gang og kan blive udbetalt fra den dag du når dit otium, men du kan vente i op til 15 år fra den dag.
 • Fra 2013 er der ikke længere fradrag for indbetalinger på kapitalpensionen.
 • Bliver beskattet med 40 % ved udbetaling.
 • Er for mange blevet ændret til en alderspension.

Ratepension

 • Bliver udbetalt i rater som for eksempel hver måned i minimum 10 år og maksimalt 25 år.
 • Indbetalingerne på op til 63.100 kroner (2024) kan trækkes fra i skat, men til gengæld bliver udbetalingerne beskattet når du er gået på pension. Grænsen på 63.100 kroner gælder for alle de tidsbegrænsede pensioner du sparer op til, hvilket betyder for ratepensioner og tidsbegrænsede livrenter lagt sammen.
 • Læs mere om ratepension

Livrente, livsvarig pension

 • Udbetaling af et fast beløb hver måned og kan starte nå pensionsalderen nås. Udbetalingen fortsætter resten af livet, men du kan købe forsikringer der sikre dine efterladte dele af eller hele opsparingen, der endnu ikke er blevet udbetalt.
 • Indbetalingerne kan fratrækkes i indkomsten til og med topskatten hvis du selv har oprettet livrenten, ellers er der fuldt fradrag. Der er ikke noget loft over hvor meget du kan indbetale, til gengæld bliver udbetalingerne beskattet som personlig indkomst. Kan du ikke selv bruge fradraget kan din ægtefælle overtage det.

Tidsbegrænset livrente

 • Samme som livrente dog kun i en begrænset periode, istedet for resten af livet som ved livsvarig livrente.

Alderspension

 • Her kan du selv vælge om du ønsker at få alle pengene udbetalt på en gang eller i mindre portioner over op til 15 år, når du vælger at gå på pension.
 • Opsparingen bliver ikke modregnet i folkepension.
 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne.
 • Beløbet du må indbetale afhænger af hvor langt du er fra folkepensionsalderen. Er du mere end syv år fra må du højst indbetale 9.100 kroner per år. Er der mindre end syv år til folkepensionsalderen må du indsætte på 58.900 kroner per år. (2024)

Folkepension

Udbetales af staten og består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for alle, mens tillægget er afhængig af om hvorvidt man er gift eller samboende. Både grundbeløbet og pensionstillægget er afhængig af indkomst. Pensionstillægget reduceres eller forsvinder helt ved høj indkomst (inklusiv heri er andre af mine pensioner eller kapitalindkomst), mens grundbeløbet reduceres ved for høj arbejdsindkomst. Hvilket med andre ord vil sige hvis man stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet. Er man ikke tilknyttet arbejdsmarkedet får man hele grundbeløbet uanset formue og en eventuel privat pensionsopsparing.

Beskatning af pensionsopsparing?

Da skattereglerne varierer for de forskellige opsparingstyper er det ikke muligt at sige noget generelt om beskatning af pension. I stedet er det beskrevet under de forskellige pensionstyper om det er en fradragsberettiget pensionsopsparing der først bliver beskattet ved udbetaling, eller om det er en pensionsordning der består af allerede beskattede kroner der til gengæld er skattefrie ved udbetaling.

Pension fra det offentlige

Udbetales af staten og består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for alle, mens tillægget er afhængig af om hvorvidt man er gift eller samboende. Både grundbeløbet og pensionstillægget er afhængig af indkomst. Pensionstillægget reduceres eller forsvinder helt ved høj indkomst (inklusiv heri er andre pensioner og kapitalindkomst), mens grundbeløbet reduceres ved for høj arbejdsindkomst. Hvilket med andre ord vil sige hvis du stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet. Er du ikke tilknyttet arbejdsmarkedet får du hele grundbeløbet uanset formue og en eventuel privat pensionsopsparing.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

ATP er en tvungen pensionsopsparing for folk tilknyttet arbejdsmarkedet. Den bliver automatisk trukket af din løn før skat, og hvis du arbejder fuldtid indbetaler du cirka 99 kroner per måned, mens din arbejdsgiver indbetaler 198 kroner. I alt bliver der således indbetalt 207 kroner til pensionen hver måned.

Har du arbejdet fuld tid og indbetalt fuldt bidrag på cirka 77.000 over hele dit arbejdsliv, bliver det til en årlig udbetaling når pensionen begynder på cirka 26.600 kroner resten af livet. Hvis du udsætter udbetalingerne af din ATP bliver disse senere udbetalinger højere.

Du kan ikke indbetale ekstra til den lovpligtige ATP, som dækker over både første og anden søjle i det danske pensionssystem. Du kan læse mere om din ATP opsparing her

Kan jeg få min pensionsopsparing udbetalt før tid?

Reglerne for udbetaling af din pensionsopsparing før tid afhænger af den specifikke pensionsordning. Der er flere overenskomstmæssige pensioner hvor du ikke kan få pengene udbetalt før pensionsalderen.

Hvis du har mulighed for at få udbetalt din pensionsopsparing før tid skal du som udgangspunkt betale 60% i afgift til skatten. Afgiften kan dog være lavere hvis udbetalingen sker på grund af invaliditet.

Pension i 2024 - Komplet guide til pensionsopsparing

Gode råd:

Start tidligt med at spare op til din pension.

Hvis din økonomi er presset, kan det måske betale sig at indbetale mindre til din pension i en periode.

Overvej hvad du ønsker at have til rådighed når du er pensionist. og spar op herefter.

Har du fast ejendom eller andre aktiver, kan de også bruges som nedsparing ved pensionering.

Kig på hvor meget pensionselskaberne tager i administration for din pension.

Er du selvstændig er der kun dig selv til at håndtere din pensionsopsparing, så tid brugt herpå er godt givet ud. Især med tanke på at der er mere risiko forbundet ved at være selvstændig end der er ved at være lønmodtager.