Skat årsopgørelse – Guide til din skatteopgørelse i 2020

Skatteopgørelse

I Danmark vil årsopgørelsen for langt de fleste mennesker blive automatisk udregnet af skattevæsenet. Oplysninger fra arbejdsgiver og pengeinstitutter er fortrykt, hvorefter du bliver opkrævet en restskat eller får udbetalt overskydende skat. Her får du hele guiden til din skatteopgørelse.

Hvad er en årsopgørelse?

Selvangivelse er som navnet antyder en forpligtelse, til selv at angive dine skattepligtige indtægter og fradrag. Sammen med de oplysninger SKAT automatisk modtager fra din arbejdsgiver, banker osv danner de henholdsvis en forskudsopgørelse og en årsopgørelse.

Forskudsopgørelsen bliver lavet året inden, og baseret på selvangivelsen udregnes så den forventede skattepligtige indkomst og skatteprocent. Det sker som regel i november året forinden, og det er på basis af din forskudsopgørelse at du betaler indkomstskat i løbet af året.

Hvornår laves årsopgørelsen?

Den endelige årsopgørelse for 2020 bliver foretaget i 2021 omkring april måned.

Før vi dykker nærmere ned i opgørelsen er det nødvendigt med en beskrivelse af forskellige centrale begreber.

Begreber til din skatteopgørelse

AM-bidrag (Arbejdsmarkedsbidrag) 8% brutto beskatning af arbejdsindkomst
Bundskat 2020 12,11% beskatning af den personlige indkomst der overstiger personfradraget på 46.500 kr i 2020. Der betales også bundskat af positiv kapitalindkomst
Topskat 2020 15% beskatning af personlig indkomst overstigende 531.000. 
Sundhedsbidrag Afskaffet
Kommuneskat  Afhænger af bopælskommunen
Fradrag Beløb der kan fratrækkes indkomsten så du skal betale mindre i skat
Skrå skatteloft Loft over hvor høj den marginale beskatningsprocent til stat og kommune kan blive, 52,06% for 2020. Kirkeskat og AM-bidrag medregnes ikke.
Personlig indkomst Lønindkomst med fradrag for visse egne pensionsindbetalinger, personalegoder, pensionsudbetalinger, overførselsindkomst etc og fratrukket AM-bidrag
Kapitalindkomst Renteindtægter fratrukket renteudgifter
Ligningsmæssige fradrag Beskæftigelses-, fagforenings-befordringsfradrag etc der kan fratrækkes kommuneskatten
Skattepligtig indkomst Personlig indkomst plus kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag

Personlig indkomst

Heri er inkluderet almindelig løn tillagt personalegoder som fri bil, indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed, udbetalinger fra pensionsordninger, overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp, efterløn og SU.

Du får blandt andet fradrag for dine egne rate pensionsindbetalinger og ATP.

Har du en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon der også kan bruges privat bliver du beskattet af 2.900 kroner årligt. Og beløbet er det samme om du har en af delene eller dem begge to.

Lønindkomst bliver til at starte med beskattet med 8% arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) for folk på arbejdsmarkedet.

Bruttotrækordning

En bruttotrækordning foregår ved at din arbejdsgiver betaler for visse ydelser som du kan bruge privat.

Hermed sparer du din skatteprocent, som for den sidst tjente krone kan være helt op til 56% for AM-bidrag og indkomstskat.

Lønindkomst

Lønindkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og tillagt de nævnte personalegoder er personlig indkomst i årsopgørelsen. Nedenfor er vist en tabel med en fiktiv årlig lønindkomst på 300.000 kroner og et eget rate pensionsbidrag på 5%, og en tabel med en fiktiv årlig indkomst på 650.000 kroner og et eget rate pensionsbidrag på 5%:

Personlig indkomst: Beløb:
Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon)  + 300.000
Eget pensionsbidrag (5% af 300,000)  –    15.000
AM Bidrag (8% af 285,000)  –    22.800
Personalegoder (sundhedsforsikring  +      2.000
Personlig indkomst  + 264.200
Personlig indkomst: Beløb:
Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon)  + 650.000
Eget pensionsbidrag (5% af 650,000)  –    32.500
AM Bidrag (8% af 617,500)  –    49.400
Personalegoder (sundhedsforsikring)  +      2.000
Personlig indkomst  + 570.100 

Hvis dine indtægter ikke består af lønindkomst men af overførselsindkomster eller pension vil der ikke blive trukket 8% i AM-bidrag. Sundhedsforsikring er medtaget som et eksempel på et personalegode.

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst består som udgangspunkt af renteindtægter med fradrag for renteudgifter. Renteindtægter opstår ved bankindestående og ejerskab af obligationer og forskellige finansielle instrumenter.

På selvangivelsen skal du indtaste de forskellige poster særskilt, og de kategoriseres som henholdsvis kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomst. De vil sædvanligvis være fortrykt i din årsopgørelse, hvorfor du ikke behøver at tilføje dem til din selvangivelse.

Tabellen nedenfor viser årlige renteindtægter for 5.000 kroner og årlige renteudgifter for 20.000 kroner.

Kapitalindkomst: Beløb:
Renteindtægter  +      5.000
Renteudgifter  –    20.000
Kapitalindkomst  –    15.000 

Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag er de fradrag der kan fratrækkes kommuneskatten og kirkeskatten. Det vil sige at det er fradrag der ikke kan fratrækkes hverken din bund- eller topskat.

Befordringsfradrag

Har du mere end 12 km til arbejde, og transporten ikke bliver betalt af din arbejdsgiver, har du ret til et befordringsfradrag. 25-120 km i transport pr dag giver 1,96 kroner pr km, og fra 120 km op til 130 km giver 0,98 pr km i fradrag pr dag, Dog falder satsen ikke ved 120 km i udkantskommuner, og du kan også få fradrag ved transport over Storebælt og Øresund.

Det vil sige at hvis du har 20 km til arbejde får du 31,36 kroner i fradrag pr arbejdsdag (40-24 x 1,96 kroner). Har du 65 km til arbejde og overstiger dermed de 120 km i transport pr dag får du 197,96 kroner i fradrag pr arbejdsdag (120-24 x 1,96 kroner + 130-120 x 0,98 kroner).

Du kan kun få befordringsfradrag for lønnet arbejde, så du kan ikke få fradrag ved transport til og fra dit studie, og du skal bruge det faktiske antal dage du er taget til og fra din arbejdsplads.

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag for folk i arbejde bliver beregnet som 10,50% af den AM-bidragspligtige indkomst, men maksimalt 39.400 kroner for 2020. Beskæftigelsesfradraget og udgifter der falder under håndværkerfradrag er også ligningsmæssig fradrag.

Håndværkerfradrag

Beløbsgrænsen for håndværkerfradrag er for 2020 12.500 kroner pr person for arbejdsløn til energi og klimaforbedringer, og 6.200 kroner pr person til arbejdsløn for serviceydelser som børnepasning, havearbejde eller rengøring.

En mere uddybende beskrivelse af håndværkerfradraget finder du her.

Befordringsfradrag og håndværkerfradrag skal du selv tilføje til din selvangivelse for at de bliver inkluderet i din årsopgørelse, hvorimod dit beskæftigelsesfradrag automatisk bliver udregnet på basis af din årsindkomst.

Eksempler på en årsopgørelse for 2020

Nedenfor er vist tabeller for de to fiktive årsindkomster med fiktive årlige bidrag til a-kasse og fagforening på 5.000 kroner og årlige udgifter der falder ind under håndværkerfradraget for 2.000 kroner. Husk at det er to separate pulje på 12.500 kroner til håndværkerløn og 6.200 til serviceydelser. For indkomsten på 300.000 kroner bliver beskæftigelsesfradraget 10,50% af den AM-bidragspligtige indkomst, mens det for indkomsten på 660.000 kroner rammer maks loftet på 39.400 kroner.

Ligningsmæssige fradrag: Beløb:
Bidrag til arbejdsløshedskasse og fagforening  –      5.000
Beskæftigelsesfradrag  –    29.925
Udgifter med håndværkerfradrag  –      2.000
Ligningsmæssige fradrag  –    36.925
Ligningsmæssige fradrag: Beløb:
Bidrag til arbejdsløshedskasse og fagforening  –      5.000
Beskæftigelsesfradrag  –    39.400
Udgifter med håndværkerfradrag  –      2.000
Ligningsmæssige fradrag  –    46.400 

Skattepligtig indkomst

Den skattepligtige indkomst er personlig indkomst og kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag. Nedenfor er vist tabeller for indkomster på 300.000 kroner og for 650.000 kroner.

Skattepligtig indkomst: Beløb:
Personlig indkomst  + 264.200
Kapitalindkomst  –    15.000
Ligningsmæssige fradrag  –    36.925
Skattepligtig indkomst  + 212.275
Skattepligtig indkomst: Beløb:
Personlig indkomst  + 570.100
Kapitalindkomst  –    15.000
Ligningsmæssige fradrag  –    46.400
Skattepligtig indkomst  + 508.700

Aktieindkomst

Aktieindkomst bliver beskattet med 27 % af de første 55.300 kroner og 42% af beløbet der overstiger. 

Beregning af årsopgørelsen for 2020

Eksempel ved samme årlige indkomst på 300.000 kroner som før.

Skatteberegning: Beløb:
AM-bidrag  +    22.800
Bundskat (12,11% af 264.200)  +    31.995
Kommuneskat (24,8% af 212.275)  +    52.644
Skat af aktieindkomst (27% af 10.000)  +       2.700
Personfradrag bundskat (12,11% af 46.500)  –       5.631
Personfradrag kommuneskat (24,8% af 46.500)  –       11.532
Ejendomsværdiskat  +    15.000
Beregnet skat  +    85.176

Så en årlig indkomst på 300.000 kroner skal der betales 85.176 kroner i indkomstskat af. Og her er inkluderet 2.700 kroner i aktiebeskatning og 15.000 kroner i ejendomsværdiskat.

Eksempel ved samme årlige indkomst på 650.000 kroner som før.

Årsopgørelse for 2020 inklusiv topskat:

Skatteberegning: Beløb:
AM-bidrag  +    49.400
Bundskat (12,11% af 570.100)  +    69.039
Topskat (15% af 570.100 – 531.000)  +      5.865
Kommuneskat (24,8% af 508.700)  +   126.158
Skat af aktieindkomst (27% af 10.000)  +       2.700
Personfradrag bundskat (12,11% af 46.500)  –       5.631
Personfradrag kommuneskat (24,8% af 46.500)  –      11.532
Ejendomsværdiskat  +    15.000
Beregnet skat  +  201.599

Så en årlig indkomst på 650.000 kroner skal der betales 201.599 kroner i indkomstskat af. Og her er inkluderet 2.700 kroner i aktiebeskatning og 15.000 kroner i ejendomsværdiskat.

For årsopgørelsen for 2020 beregnes forskellen mellem forskudsskatten som er blevet betalt igennem året, og den beregnede skat som er den korrekte skat der skal betales for året. AM-bidrag vil allerede være blevet beregnet korrekt da procentsatsen er fast og der ikke er nogen fradrag der gør sig gældende.

Kommuneskatten er anslået til 24,8% da det er tæt på gennemsnittet i Danmark og der er antaget aktieindtægter for 10.000 kroner (aktieindtægter der overstiger 55.300 kroner i 2020 bliver beskattet med 42%), og der er antaget en ejendomsværdibeskatning på 15.000 kroner.

Den marginale beskatningsprocent (skatteprocent af den sidst tjente krone) til stat og kommune bliver her 51,91%. Hermed er vi lige præcis inden for det skrå skatteloft på 52,06%. Hvis marginalskatten havde været over 52,06% var topskatteprocenten blevet sænket tilsvarende.

Årsopgørelse