Obligationer – Her kan du lære alt om hvad en obligation er

Hvad er obligationer?

Obligationer er omsættelige gældsbreve hvor køber låner penge til udsteder af en obligation mod løbende at modtage renter og ved udløb få det skyldige beløb tilbage.

At de er omsættelige betyder at de kan handles, og at køber har mulighed for at sælge dem videre uden accept fra udsteder.

At der er et gældsbrev betyder at udsteder har en forpligtelse overfor køberen/ejeren af obligation om at betale lånet plus renter tilbage.

Hvordan skal de tilbagebetales?

Tilbagebetalingen findes i tre forskellige varianter; stående lån, annuitetslån og serielån.

For et stående lån bliver der kun betalt renter i løbet af løbetiden mens det skyldige beløb først tilbagebetales ved udløb.

For et annuitetslån forbliver ydelsen (afdrag + rente) for udsteder den samme for hver termin indtil udløb. De gælden på denne måde falder løbende vil afdragsdelen af ydelsen være stigende. 

For et serielån er afdragene de samme igennem lånets løbetid. Det betyder at restgælden løbende falder hvorfor rentebetalinger gør det samme. Så ydelsen bliver mindre hen ad vejen. 

For stats- og virksomhedslån er stående lån den mest anvendte form, mens realkreditobligationer traditionelt er designet som annuitetslån. Afdragsfrie lån er derimod stående lån.

Hvilke typer obligationer findes der?

De tre mest almindelige slags er statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer.

Statsobligationer bruges af lander og stater til at finansiere underskuddet i budgettet eller ved likviditetsmangel.

Realkreditobligationer bruges til at finansiere køb af fast ejendom, og bliver udstedt af et realkreditinstitut på vegne af  boligkøber.

Virksomhedsobligationer udstedes af virksomheder og kan både bruges til at finansiere underskud eller investeringer i vækst.

Kursen på obligationer

En obligation udstedes som udgangspunkt i kurs 100, også kaldet pari. 

Kursen eller markedsværdien er en funktion af den nominelle rente på obligationen og markedsrenten. Hvis den nominelle obligationsrente er højere end markedsrenten vil kursen på obligationer være højere end 100.

Hvis markedsrenten derimod er højere end den nominelle rente vil kursen være under 100.

Jo større forskel mellem disse to renter jo længere vil kursen bevæge sig væk fra 100.

Effektiv rente

Den effektive rente på en obligation udregnes den nominelle rente delt med kursen.

Så hvis vi som eksempel tager en obligation med en nominel rente på 5% og en kurs på 80 vil den effektive rente være 5/80 = 6,25%. 

Den effektive rente vil nærme sig markedsrenten, som i eksemplet er tæt på omkring 6,25%. Det passer også med at kursen vil være under 100 hvis markedsrenten er højere end den nominelle rente. 

Handel med obligationer

Langt den største del af handlen med obligationer foregå på autoriserede handelspladser hvor køber og sælger ikke kender hinanden.

Så hvis du gerne vil investere i obligationer, så du oprette en konto hos en børsmægler. Når din konto er godkendt kan du begynde at købe obligationer.

Konvertible obligationer

Konvertible eller konverterbare obligationer er gæld i en virksomhed der under visse forudsætninger til omdannes til aktier/egenkapital i samme virksomhed. 

På den måde kan køber af obligationen omdanne gælden til aktier hvis virksomheden har succes, men er samtidig bedre beskyttet hvis virksomheden går konkurs. Så er investor ikke ejer men kreditor, og kreditorerne får penge får ejerne ved en konkurs. 

Beskatning af obligationer

Obligationer bliver som udgangspunkt beskattet ved udbetaling af renter og ved salg. 

Obligationer