Aktiebeskatning i 2019 – Komplet guide til beskatning af aktieindkomst

Aktiebeskatning i 2019

Hvad bliver beskattet?

Når vi taler aktiebeskatning taler vi om beskatning af aktieindkomst, som fremkommer via afkast skabt af aktier. Dette afkast fremkommer enten ved udbytter udbetalt af selskabet, eller som kapitalgevinst/tab ved salg af aktien. Aktieindkomst kan både være positiv eller negativ, og omfatter udbytter og fortjeneste/tab ved aktiesalg fra både danske og udenlandske selskaber.

Her kigger vi kun på reglerne for private investorer ved handel med aktier på et reguleret marked for frie midler. Det vil sige vi kigger ikke på hvordan selskaber bliver beskattet. Eller hvordan private bliver beskattet af deres obligationer eller andet som ikke falder ind under aktieindkomst.

Og vi kigger heller ikke på hvordan du bliver beskattet af afkast på din pensionsopsparing.

Aktiebeskatning

*ØkoNEMi sammenligner finansielle produkter for forbrugere, herunder a-kasser, bredbånd, lån penge og mobilabonnementer.

Beskatning

For at kunne give en beskrivelse af aktiebeskatning i Danmark, er det først nødvendigt at få defineret hvad en aktie og aktieindkomst er.

Indenfor beskatning dækker det over en ejerandel i et aktieselskab eller en ejerandel i en anden selskabsform der bliver beskattet på samme måde. Det kunne være et anpartsselskab.

Regler for aktiebeskatning

Afhængigt af hvordan du køber dine aktier kan der være forskellige regler. Hvis du investerer direkte i aktier vil fortjeneste og tab være aktieindkomst, men investerer du i en ETF bliver du kapitalgevinstbeskattet.

Hvis du derimod investerer i investeringsbeviser kommer det an på hvordan disse beviser er opbygget. Hvis de er opbygget af aktier falder det ind under aktieindkomst, men er de bygget op omkring obligationer er der igen kapitalgevinstbeskatning.

Og hvis der derimod er tale om pensionsmidler bliver du pensionsbeskattet. Her er reglerne igen anderledes end ved aktiebeskatning og kapitalgevinstbeskatning.

Satser for aktiebeskatning

For 2019 bliver aktieindkomst beskattet med 27% af de første 54.000 kroner mens aktieindkomst herover bliver beskattet med 42%. For ægtefæller kan de 54.000 kroner ganges med to. Så et ægtepar bliver først beskattet med 42% af aktieindkomst over 108.000 kroner.

Da vi løbende får ny aktiebeskatning kan der for aktier købt før 2006 eksistere skattefrit salg. Beskatning af aktier købt før 2006 er ikke inkluderet i denne fremstilling.

Hvordan udregnes gevinsten af min aktieindkomst?

Aktieindkomsten udregnes som forskellen mellem afståelsessum og anskaffelsessum tillagt eventuelt udbytte. Her er udgangspunktet at gennemsnitsmetoden bruges til at udregne anskaffelsessummen. Det er relevant hvis aktierne i samme selskab er købt ad flere omgange.

Anskaffelsessummen udregnes ved at lægge samtlige aktiers købspriser og antal af aktier sammen. Herefter lægges anskaffelsessummerne sammen og divideres med samlede antal af aktier = gennemsnitlige anskaffelsessum.

Beregning af aktieskat

Lad os tage et eksempel. Du har ad tre omgange købt aktier i virksomhed A. Først har du købt 10 aktier a 100 kroner, dernæst 20 aktier a 200 kroner og til sidst 50 aktier a 500 kroner. I alt har du altså købt 80 aktier til en samlet pris på 30.000 kroner og en gennemsnitspris per aktie på 375 kroner.

Kurtage ved køb bliver tillagt købspris og bliver fratrukket salgsprisen ved salg. Du får altså fradrag for dine transaktionsomkostninger.

Hvornår bliver jeg beskattet?

Realisationsprincippet er hovedreglen inden for beskatning af aktieindkomst. Dette betyder at beskatningen indtræder ved afståelse af aktien. Så længe du beholder aktien bliver du ikke beskattet af en værdistigning eller et værdifald. Aktieudbytte derimod bliver beskattet løbende.

Gevinster og tab ved aktiehandel bliver modregnet i hinanden. Så hvis du et år har tjent 100 kroner på en af dine aktier og har tabt 50 kroner på en anden, bliver du beskattet af en aktieindkomst på 50 kroner. Modregning foregår også i din ægtefælles eventuelle aktier.

Tabene kan overføres til senere år hvis de er større end gevinsterne, og modregnes i fremtidige gevinster.

Udenlandske aktiver

Har du udenlandske aktier i andet end danske kroner, skal anskaffelsessummen omregnes til danske kroner ud fra valutakursen på anskaffelsestidspunktet. Og tilsvarende skal afståelsesummen omregnes til danske kroner ud fra kursen på afståelsestidspunktet.
Udbytter fra udenlandske aktier bliver som hovedregel beskattet i landet hvor selskabet har hjemme.

Læs også: Årsopgørelse