Pantebrev 2020 – Her er din komplette guide til pantebrevslån

Hvad er et pantebrev

Et pantebrev er gæld oprettet med sikkerhed i fast ejendom eller andre aktiver. Med oprettelse af et pantebrevslån til huskøb giver låntager sikkerhed til långiver i den faste ejendom. Dermed bliver långiver panthaver i den faste ejendom.

Fast ejendom

Pantebreve kan bruges som alternativ til eller i samspil med et boliglån. Og da det giver sikkerhed i fast ejendom, kan det udstedes på gode betingelser. Pantebrev

Pantebrevslån

Der findes fire forskellige slags pantebrevslån;

  1. Realkreditpantebrev; er et gældsbrev der giver et realkreditinstitut som långiver sikkerhed for det skyldige beløb i låntagers faste ejendom. Bruges ved udstillelse af et realkreditlån, hvor pantebrevet fungerer som sikkerhed for lånet.
  2. Sælgerpantebrev; opstår hvis køber af fast ejendom ikke har ekstern finansiering og egenbetaling nok til hele købsprisen. Sælger udsteder derfor et pantebrev og bliver dermed kreditor og panthaver, fordi køber stadig skylder sælgeren en del af købesummen. Derefter kan sælger så vælge at sælge pantebrevet videre til et pantebrevsselskab mod kontant betaling. Sælger har også mulighed for at beholde pantebrevet og modtage renter og afdrag på gælden fra køberen af den faste ejendom.
  3. Ejerpantebrev; er et pantebrev som ejeren af en fast ejendom udsteder til sig selv. Pantebrevet kan herefter bruges som sikkerhed for et banklån, hvor banken udsteder et gældsbrev for det skyldige beløb, og tager håndpant i ejerpantebrevet hvorefter banken har sikkerhed for lånet i låntagers faste ejendom. Normalt vil banken tinglyse ejerpantebrevet for at være bedre stillet ved en eventuel tvangsauktion af ejendommen. Når lånet er betalt bliver pantet ophævet, og ejeren kan ejerpantebrevet igen på et andet tidspunkt og undgå tinglysningsafgiften. Ved salg af ejendommen foreligger der overtagelse af pantebrev fra købers side.
  4. Skadesløsbrev; er et pantebrev der kan bruges som sikkerhedsstillelse for et lån hvor størrelsen af gælden ikke består af et fast beløb. Kan være en kassekredit, hvilket kan give bedre vilkår for låntager. For at kunne tinglyse et skadesløsbrev, skal det dog være et maksimumsbeløb. Virksomhedspant er en af måderne du kan bruge skadesløsbreve på. Skadesløsbreve kan blive udstedt af ejeren af en ejendom, som derved giver kreditor sikkerhed for et lån op til et defineret maksimumbeløb. Dette maksimumsbeløb er loftet for hvad skadesløsbrevet kan sikre.

Anvendelse

De tre første slags pantebreve bruges inden for boligfinansiering og til lån i fast ejendom, mens et skadesløsbrev bliver brugt som sikkerhed til andre typer af lån og kan give sikkerhed i både fast ejendom eller andre aktiver. Eksempel på et lån kunne som nævnt tidligere være en kassekredit.

Langt de fleste typer boligfinansiering i Danmark er baseret på et underliggende pantebrev. Det gælder både for realkreditlån, boliglån i banken og regulære pantebrevslån.

Tinglysning af pantebrev

Et pantebrev i fast ejendom skal tinglyses for at pantet er gyldigt. Stempelafgiften for denne tinglysning er 1,5% af lånets hovedstol oprundet til nærmeste 100 kroner, med et tillæg på 1.660 kroner i tinglysningsafgift. Afgifterne vil normalt blive finansieret via lånet.

Hvad er pant?

Pant er sikkerhedsstillelse for et lån. Det betyder reelt at kreditor får sikkerhed for lånet, ved at kunne sælge værdier ejet af skyldner hvis samme skyldner ikke opfylder sine gældsforpligtelser.
Hvis pantebrevet er udstedt mod sikkerhed i fast ejendom, er der reelt tale om sikkerhed for lånet i ejendommen. Og det selvom der jo formelt er tale om sikkerhed i et pantebrev.

Vilkår på et pantebrevslån

Sædvanligvis indeholder et pantebrevslån regler for rente, restgæld, løbetid og afdrag. Renten kan enten være fast eller fleksibel, og løbetiden vil typisk være mellem 5 og 25 år. Det betyder at du har meget fleksibilitet til at vælge pantebrev efter den nuværende situation i din økonomi.

Indfrielse af et pantebrev

Normalt vil du som låntager altid kunne indfri dit pantebrevslån til kurs 100 (pari). Men det kommer an på vilkårene i lånet. Det er derfor en god ide at undersøge vilkårene. Det er ikke muligt for kreditor at opsige lånet før tid, medmindre du som skyldner ikke overholder de regler og vilkår der er beskrevet i pantebrevet.

Virksomhedspant

Siden 2013 har det også været muligt at udstede virksomhedspant igennem et ejerpantebrev. Virksomhedspant er et flydende pant hvilket betyder at aktiver automatisk indgår og udgår i pantet gennem køb og salg af dem som følge af normal virksomhedsdrift. Normalt skal det defineres klart hvilke aktiver der er omfattet af pantet, men ved virksomhedspant er dette ikke nødvendigt. Solgte aktiver forlader automatisk pantet, mens indkøbte aktiver automatisk bliver omfattet hvis de falder ind under en pantsat kategori.